Back to All Events

Phiên họp tổ chức Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử BCH CĐNVTD Vic 2019-2022

Chiếu theo chương IV của Nội Quy hiện hành của BCH CĐNVTD Vic, Điều 13, HĐCV&GS và BCH sẽ tổ chức phiên họp để thành lập Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử, hai tháng trước ngày bầu cử.

 

Vì thế, HĐCV&GS và BCH CĐNVTD Vic tổ chức phiên họp thành lập uỷ ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử, chi tiết như sau:

 

Chủ Nhật 14/7/2019,

Lúc 2g chiều tại DTQT, 90 Knight Ave, North Sunshine

 

Nội Quy hiện hành, Chương IV, Điều 13.4 cũng yêu cầu cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào tháng 9.