Back to All Events

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI THAM DỰ TUẦN LỄ TỴ NẠN 2019 - Footscray

FOOTSCRAY: Cùng tổ chức cùng hội FABA

Vào ngày:            Chủnhật 23/6/2019

Tại:                         Jensen Reserve (EdgeWater Ground), Farnsworth Ave Footscray

Vào lúc:                11g sáng – 1230pm.

Chi tiết liên lạc: cô Celia Trần 0411 715 406