Thành lập uỷ ban Tổ Chức và Vận Động Bầu Cử BCH CĐNVTD Vic nhiệm kỳ 2019-2022

 

THÔNG BÁO VÀ THƯ MỜI  

RE: Thành lập Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Vic, nhiệm kỳ 2019-2022

Kính thưa

  • Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

  • Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

  • Quý Ban chấp hành và quý vị hội viên các Hội Cao Niên

  • Quý cơ quan truyền thông báo chí

  • Cùng toàn thể đồng bào

Chiếu theo chương IV của Nội Quy hiện hành của BCH CĐNVTD Vic, Điều 13, HĐCV&GS và BCH sẽ tổ chức phiên họp để thành lập Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử, hai tháng trước ngày bầu cử.

 

Vì thế, HĐCV&GS và BCH CĐNVTD Vic tổ chức phiên họp thành lập uỷ ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử, chi tiết như sau:

Chủ Nhật 14/7/2019,

Lúc 2g chiều tại DTQT, 90 Knight Ave, North Sunshine

Nội Quy hiện hành, Chương IV, Điều 13.4 cũng yêu cầu cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào tháng 9.  

Trân trọng kính mời.  Mọi chi tiết xin liên lạc ông Nguyễn Thế Phong, PCT Nội Vụ, dt 0411 756 552 hay Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

Nguyễn Khương Ninh                                                     Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch                                                                                Chủ Tịch

Hội Đồng CV&GS                                                              BCH ĐNVTD Vic

 

30/6/2019