THÔNG BÁO - V/v: Đồng Thực Hiện Cuộc Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về giới trẻ, đặc biệt Thế Hệ Thứ Hai và Thứ Ba Của Người Úc Gốc Việt của CĐNVTD Vic và Trường Đại Học Melbourne

THÔNG BÁO - V/v: Đồng Thực Hiện Cuộc Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về giới trẻ, đặc biệt Thế Hệ Thứ Hai và Thứ Ba Của Người Úc Gốc Việt của CĐNVTD Vic và Trường Đại Học Melbourne

Kính thưa:

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

• Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

• Quý vị đại diện truyền thông, báo chí

• Cùng toàn thể quý đồng bào

 

Để tiếp tục hỗ trợ và đào tạo cho giới trẻ người Úc gốc Việt, sau năm thành lập chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc và chương trình Cựu Thành Viên của khoá lãnh đạo này, Ban Chấp Hành CNĐVTD Vic sẽ đồng thực hiện với trường Đại Học Melbourne một cuộc nghiên cứu về giới trẻ người Úc gốc Việt, đặc biệt thế hệ thứ 2 và thứ ba.

 

Và cũng trong thời gian qua, một số các thành viên BCH, dưới sự điều hợp của anh Andrew Đỗ Quang Huy, PCT Kế Hoạch, Tài Chánh và Thanh Thiếu Niên, đã làm một số những bản điều tra suervey về nhu cầu và ưu tiên, quan tâm của các bạn trẻ. Nay những thông tin này đã được trường Đại Học Melbourne hỗ trợ thực hiện bước kế tiếp qua một công trình nghiên cứu chính thức.

 

Dưới đây là một trong những lãnh vực dự án sẽ dự định tìm hiểu:

 

• Phân tích nhân khẩu học để tìm ra ai / nơi những người trẻ vị thành niên Việt Nam cư trú và cách xử dụng thời gian của họ.

• Xét duyệt tư liệu để truy cập các công trình nghiên cứu cập nhật nhất về dân số người Úc gốc Việt tại Victoria.

• Phân tích nhu cầu để hiểu những thách thức các bạn trẻ hiện đang phải đối diện, ví dụ như: tác động của sức khỏe tâm thần do cấu trúc phân biệt chủng tộc và thiên vị vô thức gây ra và những phương cách dựa trên bằng chứng cụ thể giải quyết những vấn đề này và những phương thức cổ súy sức khỏe tâm thần.

• Thiết lập bản đồ các dịch vụ để tìm hiểu xem những dịch vụ nào hiện đang được cung cấp cho giới trẻ Việt Nam.

• Xử dụng các mô thức thực hành tốt nhất cho thanh thiếu niên để gợi ý tưởng cho những chương trình phát triển thanh thiếu niên, ví dụ như: thành lập các mạng lưới/ cộng tác với các cơ quan thanh thiếu niên khác hoặc qua chương trình văn hóa nghệ thuật.

• Phạm vi của dự án là lên kế hoạch, xác định và thiết lập danh sách của các mục tiêu cụ thể, những gì có thể thực hiện được, những đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, thời hạn và những chi phí cần thiết.

 

Cộng đồng người Việt, cũng như một số những cộng đồng đã từng trải qua kinh nghiệm chiến tranh, cần có những dữ kiện và thông tin để giúp chúng ta đóng góp vào những chính sách, chương trình của quốc gia, nhằm giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ, tham gia, đóng góp và thành công trong xã hội đa văn hoá này.

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Andrew Đỗ Quang Huy 0400 814 475 hoặc Nguyễn Phượng Vỹ 0412 188 920.

 

Trân trọng

Nguyễn Phượng Vỹ

Chủ tịch

31/7/2018