Các sinh hoạt của BCH CĐNVTD Vic - tháng 8,9 và 10

CÁC SINH HOẠT CỦA BCH CĐNVTD VIC TRONG THÁNG 8,9 VÀ ĐẦU THÁNG 10

1.      Thứ Bảy 18/08/2018, 10am-01:00pm @ĐTQT - Hội Thảo Về Đa Văn Hóa.

2.      Chủ Nhật 19/08/2018, 2:00PM-5:00PM @DTQT - Văn Nghệ Đấu Tranh Hỗ Trợ Đồng Bào Trong Nước & Gây Quỹ Cho Các Sinh Hoạt Đấu Tranh.

3.      *Thứ Năm 23/08/2018, 2:00pm-3:00ppm @Parliament House - Australia-Vietnam Strategic Partnership & Human Right Perspective (Thư mời).

4.      *Thứ Bảy 25/08/2018, 6:00pm-10:00pm @Richmond Town Hall - DILP 2018 Graduation Lễ mãn khoá chương trình khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc (thư mời).

5.      Thứ Sáu 31/08/2018, 6:00pm @Happy Receptions - Fundraising Dinner for Huong Truong/buổi gây quỹ cho Nghị Sĩ Hương Trương (bán vé).

6.      Chủ Nhật 02/09/2018, 11am-01:00pm @Parliament House of Victoria - Biểu Tình Chống CSVN.

7.      Thứ bảy 8/9/18 – 5pm – 9pm, DTQT, Lễ Người Cha của Hội Phụ Nữ CĐNVTD Vic.

8.      Chủ Nhật 09/09/2018, 11am-04:00pm @ĐTQT - Ra Mắt Uỷ Ban Xây Dựng Viện Bảo Tàng & Gây Quỹ Xây Dựng & Bảo Trì ĐTQT.

9.      Thứ Bảy 15/09/2018, 09:00am @Princes Park, Parkville - Walk for Humanity Buổi đi bộ gây quỹ cho Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc.

10.  *Thứ Tư 19/09/2018, @Parliament House, Canberra – Buổi trình bày tình hình nhân quyền tại Quốc Hội Liên Bang, Canberra. 

11.  Th ứ S áu 24/9/2018, 530pm Monash University Law Chambers, 555 Lonsdale St Melbourne -  buổi Networking session của cựu thành viên khoá lãnh đạo Hai Nguồn Gốc.

12.  Thứ Bảy 29/09/2019, 11am-01:00pm @Federation Square - Biểu Tình Chống TC.

13.  Thứ Sáu 5/10/2018 -  Đại hội cao ni ên, 10am – 230pm, Springvale Town Hall, 395 Springvale Road Springvale (tổ chức cùng SICMAA).

14.  Thứ 7, 6/10/2018 - T ết Trung Thu, Nicholson St Mall, Nicholson St Footscray (tổ chức cùng FABA).

Liên lạc: Andrew Đỗ: 0400 814 475   Phong Nguyễn: 0411 756 552 Đình Trần: 0413 302 238        Viv Nguyễn: 0412 188 920