BCH CĐNVTD VIC VỀ VĂN KIỆN THỎA THUẬN (MOU) “MỘT VÀNH ĐAI, MỘT CON ĐƯỜNG” ĐÃ KÝ CỦA TIỂU BANG VICTORIA

THÔNG BÁO

V/V: BCH CĐNVTD VIC VỀ VĂN KIỆN THỎA THUẬN (MOU)  “MỘT VÀNH ĐAI, MỘT CON ĐƯỜNG” ĐÃ KÝ CỦA TIỂU BANG VICTORIA

Kính thưa:

·         Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo

·         Quý vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức

·         Quý vị cao niên

·         Quý vị thương gia

·         Quý vị đại diện truyền thông, báo chí, cùng toàn thể quý đồng bào

Trong những ngày gần đây kể từ khi Văn Kiện Thỏa Thuận giữa Chính phủ Victoria và  Nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (PRC) đã được công chúng biết đến, nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra giữa (chủ yếu) người Việt, trên mạng truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Quan điểm của CĐNVTD Vic rất rõ ràng như sau:

1.       Mỗi chính phủ, bất kể ở cấp độ nào, được dân chúng bầu lên  là đại diện của chúng ta trong một tiến trình dân chủ. Ai ai cũng có thể hỗ trợ hay không hỗ trợ, hoặc trung lập về các chính sách do chính phủ đưa ra.

2.       Ai cũng có quyền tự do nói lên mối quan tâm của mình trong khuôn khổ của hệ thống pháp luật. BCH CĐNVTD Vic đã làm việc đó.

3.       BCH CĐNVTD VIC đã nêu lên mối quan tâm của cộng đồng người Việt đến chính phủ Victoria, và đã nhận thư xác nhận từ Văn phòng Thủ Hiến và Nội các trong thời gian xử lý thường vụ. Chúng tôi tin trách nhiệm và nghĩa vụ của BCH, không lo sợ bị trả thù, là đạo đạt những quan ngại đến chính phủ đại diện của chúng ta. BCH xem trọng việc đóng góp dân sự một cách nghiêm túc và trong tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi tin rằng tiến trình lên tiếng với chính phủ là thích hợp.

4.       BCH BCĐNVTD VIC giữ vai trò  trung lập với các đảng phái chính trị tại tiểu bang, và đã chính thức tuyên bố như thế. Các đảng phái chính trị là một phần của hệ thống dân chủ của quốc gia Úc và tiểu bang Victoria.

5.       BCH đã, đang và sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ tiểu bang, và cũng sẽ tiếp tục làm việc với  chính phủ được đắc cử,  để lên tiếng về việc MOU cũng như những vấn đề, ưu tiên của cộng đồng chúng ta. Không làm việc với chính phủ là đi ngược lại với các giá trị dân chủ, và không phản ảnh đúng đắn trách nhiệm và bổn phận của BCH.

6.       BCH sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình trong vai trò đại diện cho các vấn đề và quan tâm của cộng đồng người Việt, ở cấp Địa phương, Tiểu bang và Liên bang.

 

In recent days since the Memorandum of Understanding between (MOU) the Victorian Government and the People's Republic of China (PRC) has been made known to the public, much discussions have occurred amongst (largely) people of Vietnamese background, on social media and other communications channels.

The VCA Vic's view is clear:

  1. Each government, regardless of what level, elected by the people, is our representative. Individuals, organisations or group(s) can support/otherwise, agree/otherwise or remain indifferent about proposed government policies.

  2. Each individual, organisation or group has the democratic right to voice their concern(s), within the boundaries of the legal systems. The VCA Vic certainly did.  

  3. The VCA Vic has raised our concern to the Victorian government, and have received acknowledgement from the Department of Premier and Cabinet during the caretaker period.  We believe it is our responsibility and obligation, without fear of reprisal, to voice our concern to our government, as we take our civic engagement seriously and responsibly.  The process we undertook in raising our concern was appropriate.

  4. The VCA Vic remains neutral on party politics and has officially stated as such.  Political parties are part of our democratic system in Australia and Victoria.  

  5. The VCA Vic has and will continue to work with the Victorian government, and will work with the newly elected Victorian government on the MOU and other matters of interest and priority to our community.  To not work with the Victorian government, is contrary to our democratic values, and will not reflect the responsibilities and obligations of the VCA Vic.  

  6. The VCA Vic will continue our best to represent the matters of concern and interest from the Vietnamese community, at local, State or Federal levels.

For more information contact Viv Nguyen, President 0412 188 920.